Algemene Voorwaarden Libra Energy

 

Libra Energy B.V. is een handelsonderneming. Zij is gevestigd te Velsen-Noord en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 37140128. Libra Energy B.V. haar afnemers kunnen uitsluitend zijn personen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Libra Energy B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Andere voorwaarden en/of bepalingen zullen nimmer worden geaccepteerd.

Overeenkomsten

2.1 Libra Energy B.V. is slechts gebonden aan een overeenkomst indien zij een schriftelijke offerte of orderbevestiging aan de afnemer zendt en deze binnen drie dagen integraal door de afnemer schriftelijk of per email is geaccepteerd.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1 De door Libra Energy B.V. geoffreerde of bevestigde prijzen betreffen slechts de in de offerte of bevestiging gemelde zaken. Kosten van vervoer en andere bijkomende kosten worden door Libra Energy B.V. afzonderlijk gefactureerd tegen de door Libra betaalde kostprijs.

3.2 Door Libra Energy B.V. geoffreerde of bevestigde prijzen zijn onderhevig aan wijziging van externe factoren waar Libra geen zeggenschap over heeft. Prijsverhogingen daarmee verband houdend worden doorberekend indien tussen datum der overeenkomst en datum der levering meer dan een maand is verstreken of zal verstrijken.

3.3 Betalingen zijn slechts bevrijdend indien zij zijn gedaan door middel van bijschrijving op het bankrekeningnummer met tenaamstelling zoals is vermeld op onze factuur.

3.4 Elke factuur van Libra Energy B.V. dient binnen acht dagen na factuurdatum doch uiterlijk vóór verzending der producten te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.5 Bij niet tijdige betaling is afnemer in gebreke en is de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de factuurdatum.

3.6 Betaling is verschuldigd zonder enige korting of verrekening.

3.7 Indien afnemer niet tijdig betaalt, is Libra gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van afnemer. Zij belopen tenminste 15% van het factuurbedrag verhoogd met de vervallen rente.

Levering, overmacht

4.1 Libra Energy B.V. is een handelsonderneming en houdt zelf slechts beperkte voorraden aan. Overeengekomen levertijden zijn slechts indicatief. Naast overmacht zoals bedoeld in de Wet, vormen niet, niet-tijdige of niet-correcte levering door Libra’s leveranciers of vervoerders vormen, overmacht aan de zijde van Libra Energy B.V..

4.2 Als overmacht uit welke oorzaak dan ook langer duurt dan drie weken na de indicatief aangegeven levertijd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst met betrekking tot de nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. Afnemer heeft dit recht slechts nadat hij Libra Energy B.V. heeft gesommeerd tot nakoming en een redelijke termijn daarvoor heeft gesteld.

4.3 Levering vindt slechts plaats na betaling van al het door afnemer aan Libra Energy B.V. verschuldigde tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Overgang van risico aansprakelijkheid

5.1 Het risico gaat over op de afnemer zodra de zending is overgedragen aan de persoon die het vervoer van de zending verzorgt of wanneer de goederen ons magazijn verlaten voor verzending.

5.2 Als op de locatie van aflevering de afnemer niet aanwezig is, zal het materiaal op het afleveradres mogen worden achtergelaten voor rekening en risico van afnemer.

Garantie, aansprakelijkheid

6.1 De fabrikant van de zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst of daarmee verband houden is, met uitsluiting van Libra Energy B.V., aansprakelijk voor de geleverde zaken. Op de geleverde zaken wordt uitsluitend door de producent garantie verleend. Ook indien de producent geen of onvoldoende garantie verleent, is Libra Energy B.V. niet aansprakelijk.

6.2 Libra Energy B.V. zal op eerste verzoek van afnemer voor zover mogelijk haar rechten jegens de producent aan afnemer overdragen.

6.3 Libra Energy B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van haar eigen opzet of grove schuld. Indien Libra Energy B.V. aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de geleverde zaken zoals aangegeven op de factuur.

Eigendomsvoorbehoud

7.1 Libra Energy B.V. behoudt het eigendom van de goederen tot betaling van al haar vorderingen is voldaan.

7.2 Afnemer is verplicht om de goederen met zorg te behandelen; in het bijzonder is afnemer verplicht om deze op zijn/haar eigen kosten en naar behoren tegen schade door brand, water en diefstal te verzekeren tegen nieuwwaarde.

7.3 In geval van beslag / executie door derden of (dreigend) faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, dient afnemer Libra Energy B.V. hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen, opdat Libra passende maatregelen kan nemen om haar belangen te beschermen.

Slotbepalingen, rechtskeuze en bevoegdheid

8.1 Niet toepasselijkheid, ongeldigheid, nietigheid of vernietiging van een bepaling uit de overeenkomst en deze Algemene Bepalingen laat de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

8.2 Op alle geschillen tussen partijen die verband houden met overeenkomsten met Libra Energy B.V., is het Nederlandse recht van toepassing. Zij behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Amsterdam.

 

Download hier de algemene voorwaarden.

 

Contactgegevens:

Libra Energy B.V.,
Eendrachtsstraat 199,
1951AX Velsen-Noord,
T: +31 (0)88 88 80 300, 
E: customersupport@libra.energy
KvK 37140128

 

 

© Copyright 2019 Libra Energy B.V.

WhatsApp
Downloads